PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken
en welke rechten jij hebt als klant.

Aloha Ohana hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van
jouw persoonsgegevens.
Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op
de relatie tussen Aloha Ohana en jou, als (potentiële) klant. 
1. Wie ben ik?
Aloha Ohana BV, met vestigingsadres te Brechtsebaan 298, 2900 Schoten en met
ondernemingsnummer BE0695.513.952 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw
persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:
 Per post: Brechtsebaan 298, 2900 Schoten
 Per e-mail: aloha.vibes.antwerp@gmail.com
 Per telefoon: xxxx
2. Over welke gegevens gaat het?
Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het
contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer,
postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 
3. Voorwaarden
In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:
 mits jouw expliciete toestemming,
 indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 indien dit wettelijk verplicht is,
 indien een legitiem belang dit verantwoordt.
4. Voor welk doel?
Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Aloha Ohana het nodige
kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw
gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de
hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Aloha Ohana.

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden
die verbonden zijn aan de activiteiten van Aloha Ohana. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk
dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die Aloha Ohana organiseert, kan je
een wenskaart ontvangen vanwege Aloha Ohana, een nieuwsbrief ontvangen, enz.
5. Duur?
Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de
dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit
voorschrijft.
6. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Aloha Ohana is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd.
Aloha Ohana doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw
gegevens te beschermen.
7. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?
Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de
activiteiten van Aloha Ohana. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal
dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een
software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw
persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.
Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om,
zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.
8. Welke rechten heb jij?
Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot
jouw persoonsgegevens:
 recht op intrekking van jouw toestemming;
 recht op inzage en/of kopiename;
 recht op aanpassing of rectificatie;
 recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 recht van bezwaar en
 recht op overdraagbaarheid
Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Aloha
Ohana. Dit kan schriftelijk per e-mail (aloha.vibes.antwerp@gmail.com). Binnen een
termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.
Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk
ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten

worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw
verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.
9. Klachtmogelijkheden
Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de
verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je
ook de mogelijkheid om:
 je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De
gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je
kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax
(02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen en/of
 indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.
10. Slotbepaling
Aloha Ohana behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan
de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf
de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

11. Wijzigingen 
Deze verklaring is van toepassing vanaf 23/03/2021.
Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze
website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van
deze website.  
12. Bevoegdheidsbeding 
Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch
recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De
rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht
anders bepaald.