TERMS AND CONDITIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn: Chinook Vandecasteele (handelend onder de naam: Aloha Ohana BV), met vestigingsadres te 2900 Schoten, Brechtsebaan 298 en ondernemingsnummer 0695.513.952.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: aloha.vibes.antwerp@gmail.com

 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via onze website of via sociale media. 
  2. Dienst: de diensten die wij leveren: Chinook Vandecasteele ofwel Aloha Ohana
  3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
  4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in bij het aankopen van een product. 
  5. Klant: De consument die een product aankoopt bij ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
  6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Verkoper.  
  7. Producten: Juwelen, kledij en lifestyle artikelen
  8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
  9. Website: www.vibes-collection.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Verkoper, onze producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

 

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Verkoper, doen steeds een aanbod via onze website of in onze winkel. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. De prijzen op de website zijn steeds inclusief BTW.

3.2. Wij, als Verkoper, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. Wij, als Verkoper, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien, jij als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 


Artikel 4 – Prijs

4.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website. 

De vermelde tarieven op de webshop zijn inclusief BTW. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

4.2.  Betaling

Producten die via onze website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via onze website via de door ons gekozen betaalprovider te worden betaald. Producten die in de winkel worden aangekocht dienen onmiddellijk cash of via de payconiq app te worden betaald.

Artikel 5 –   Herroepingsrecht

5.1. Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van online aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Verkoper, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen.  

 

5.2. Uitzonderingen

Zaken die een op maat gemaakte of speciale bestelling betreffen, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en worden dus niet teruggenomen.

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht

6.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Verkoper, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als Verkoper, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Verkoper. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

6.3. Indien de goederen niet passen, of indien deze niet zijn wat jij, als Klant, ervan verwacht had, komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor rekening van jou, als Klant. Indien de goederen niet in perfecte staat zijn door een fabrieksfout of schade, dan komen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van ons, als Verkoper.

6.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Verkoper, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

6.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Verkoper, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Verkoper, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.6. Wij, als Verkoper, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 7 – Levering en risico

7.1. Voor aankoop en verzending van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Verkoper, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

7.2. Wij, als Verkoper, leveren overal in europa. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

7.3. Wij, als Verkoper, verzenden de producten binnen de 7 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

7.4. Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb jij, als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.5. Wanneer jij, als Klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Het te laat ophalen door jou, als Klant, van jouw pakket geeft jou, als Klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden.

7.6. Indien de door ons, als Verkoper, geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die jij, als Klant, had besteld, moet jij, als Klant, dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen op het e-mailadres aloha.vibes.antwerp@gmail.com.

 

 

7.7. Wij, als Verkoper, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door jou, als Klant, werden ontvangen.

Artikel 8 –  Conformiteit en garantie

8.1. Wij, als Verkoper, beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk onze goederen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou, als Klant, een goede beoordeling te laten maken. Als wij, als Verkoper, gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen.

Wij, als Verkoper, wensen er jou, als Klant, op te wijzen dat onze goedere handgemaakt zijn met natuurlijke materialen, zoals stenen, schelpen, kokosnoten en bamboo. Daarom kan jouw ontvangen product licht verschillen van vorm en kleur ten opzichte van onze afbeeldingen online.

8.2. Wij, als Verkoper, garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die jij, als Klant, ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij, als Verkoper, garanderen jou, als Klant, natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

8.3. Bovendien hanteren wij, als Verkoper, wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

8.4. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb jij, als Klant, de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je, als Klant, het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

8.5. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij, als Verkoper, het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal jij, als Klant, zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

8.6. Deze wettelijke garantie is uiteraard enkel van toepassing op gebreken die er al vanaf het begin waren, en niet voor slijtage, kledij die je verkeerd gewassen hebt, een haakje doordat je ergens blijven aanhangen bent, zaken die door toedoen van jou, als Klant, stuk gegaan zijn,…

8.7. Ook heeft deze garantie niets te maken met het recht om te ruilen. Wij, als Verkoper, zullen beslissen of een kledingstuk of sierraad dat in aanmerking komt voor deze wettelijke garantie hersteld of vervangen dient te worden.

Artikel 9 - Cadeaucheques, kortingscodes en acties

9.1. Cadeaucheques hebben, zowel in onze webwinkel als in de fysieke winkel, een geldigdheidsduur van 1 jaar.

9.2. Indien het aankoopbedrag van het product lager ligt dan de waarde van de cadeaucheque, zullen wij, als Verkoper, een nieuwe cadeaucheque meesturen gelijk aan de waarde van het verschil. De geldigheid van deze cadeaucheque is gelijk aan die van de als eerste uitgegeven cadeaucheque.

9.3. Indien het aankoopbedrag van het product hoger ligt, zijn uiteraard aanvullende betalingen vereist.

9.4. Kortingscodes, actiecheques en andere tijdelijke kortingsmogelijkheden zijn alleen geldig gedurende de hierbij vermelde periode. De goederenwaarde moet minstens overeenkomen met het bedrag van de code of cheque. Ze mogen niet met andere kortingen worden gecombineerd of aan derden worden overgedragen (een registratie op naam is dan ook voorwaarde voor uitgifte). Eveneens zijn ze niet noodzakelijkerwijs geldig in de fysieke winkels. Er kan nooit een geldbedrag worden uitbetaald en bij een omruiling of retournering wordt de korting nooit vergoed.

9.5. Kortingscodes, actiecheques en andere tijdelijke kortingsmogelijkheid kunnen gecombineerd worden met een cadeaucheque, dat geldt als regulier betaalmiddel.

9.6. Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van zowel de kortingscode/actiecheque als cadeaucheque ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de consument. Ook schrijffouten in het e-mailadres van de consument verbinden ons, als Verkoper, nergens toe

9.7. Het vermenigvuldigen, wijzigen of manipuleren van kortingscode/actiecheque en cadeaucheque is uiteraard niet toegestaan.

 

Artikel 10 - Overmacht

10.1. In geval van overmacht zijn wij, als Verkoper, niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij, als Verkoper, ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de koop-verkoop definitief ontbinden.

10.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij, als Verkoper, onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,...

 

Artikel 11 – Betwistingen 

11.1. Wij, als Verkoper, hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via aloha.vibes.antwerp@gmail.com. We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 

11.2. Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Verkoper. 

11.3. Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

11.4. Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 

 

Artikel 12 - Website 

12.1. Al de op de website vermelde gegevens, met inbegrip van de getoonde prijzen, kunnen te allen tijde door ons, als Verkoper, worden aangepast.

12.2. De inhoud van onze website is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Door het gebruik van de website ga jij, als Klant, ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van onze website.

12.3. Wij, als Verkoper, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Verkoper, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

12.4. Wij, als Verkoper, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrecht 

13.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

13.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

13.3. Ook de volledige website, met inhoud van combinatie van lay-out, teksten, foto’s, logo’s, kleurpallet en met name de volledige stijl is auteursrechtelijke beschermd en mag dan ook niet gekopieerd of nagebootst worden.

 

 

Artikel 14 – Gegevensverwerking 

14.1. Door het aankopen van onze goederen verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.  

14.2. In het kader van de diensten die wij, als Verkoper, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ jouw persoonsgegevens die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 15– Algemeen 

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van ons, als Verkoper, gelegen is, tenzij dwingend recht anders bepaalt.